Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR FA_PAD_PLAYERR 465,550 1,083,859
2 AVATAR ShibaWanGoro 172,400 67,505,504
3 AVATAR Sky_Bowyer 127,400 62,418,300
4 AVATAR Seri 120,586 1,399,504
5 AVATAR WTF 119,841 42,210,507 1,669
6 AVATAR YangChang 104,600 42,249,304
7 AVATAR aetherliv3 102,900
8 AVATAR mcgoremika 99,800
9 AVATAR DEEGS 3,477 94,244 11,014,542 67,306
10 AVATAR Ashoxt-1685472426 78 90,605 21,716,315 723
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR ShibaWanGoro 172,400 67,505,504
2 AVATAR Sky_Bowyer 127,400 62,418,300
3 AVATAR YangChang 104,600 42,249,304
4 AVATAR WTF 119,841 42,210,507 1,669
5 AVATAR Ashoxt-1685472426 78 90,605 21,716,315 723
6 AVATAR TicTaks_x 800 21,474,836 3,479
7 AVATAR Watt's up?.. Get it? 87,679 20,475,887 51,058
8 AVATAR #au23dud3 4,515 26,180 20,277,235 31,824
9 AVATAR nono_00013 42,000 19,952,300
10 AVATAR cinnavar 53,100 19,710,500